Stadgar

Stadgar för SK4TL radio team

§ 1 Föreningens namn är SK4TL radio team.

§ 2 Föreningen skall tillvarata medlemmarnas intressen samt utveckla och skapa intresse för vår hobby. Vid utövande av amatörradio skall gällande lagar och förordningar beaktas. Föreningen bör ej anskaffa och förvalta över egen egendom, annat än sådan som erfordras för verksamhetens genomförande.

§ 3a Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, radiotrafikansvarig samt minst 2 ledamöter.
Styrelsen skall bestå av sammanlagt 7 personer.

§ 3b Ordförande skall vara certifierad radioamatör samt minst 4 av ledamöter skall likaså inneha amatörradiocertifikat.

§ 4a Styrelsen väljes vid ordinarie årsmöte. Mandattid ordförande 1 år, övriga väljes växelvis på 2 år. Suppleant väljes på 1 år.
I övrigt konstituerar styrelsen sig.

§ 4b De som väljs in i styrelsen eller som funktionär förpliktigar sig att stanna på sin tillsatta post under den pågående mandatperioden. I de fall där någon kan anse sig ha giltigt skäl att avgå måste detta beslutas i nästkommande styrelsemöte, likaledes skall styrelsen ha full möjlighet att avsätta styrelsemedlem eller funktionär som missbrukar, missköter sig, eller medvetet skadar klubben eller verksamheten.

§ 5 Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandes åsikt utslagsgivande.

§ 6 För granskning av föreningens förvaltning skall en revisor samt en revisorsuppleant väljas.

§ 7 Revisionsberättelse skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före ordinarie årsmöte.

§ 8 Föreningens ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång.

§ 9 Föreningens räkenskapsår skall vara 1/1- 31/12.

§10 Kallelse till föreningens sammankomster sker via e-post där sådan finns, annars via brev.

§11 Varje ändring eller tillägg till dessa stadgar skall för att äga giltighet vara beslutade av
ett styrelsemöte och därpå ett årsmöte. För beslut erfordras 2/3 majoritet av närvarandes
röster.

Stadgarna antogs 2002-02-19
Tillägg 4b 2004-04-19
Tillägg 3b 2020-03-11